Vägmarkeringar

Vägmarkeringar - Ett måste för trafiksäkerhet

Vägmarkeringar är viktigt för att visa hur olika typer av trafikanter, såsom bilister, cyklister och fotgängare, ska ta sig fram. Markeringarna har en avgörande betydelse när det kommer till trafiksäkerhet och bidrar till att underlätta trafikflödet på vägarna. 

Kontakta oss för att beställa vägmarkering!

Vanliga vägmarkeringar i trafiken

Det finns många typer av vägmarkeringar i trafiken. Nedan listar vi några av de absolut vanligaste. 

Mittlinje - En sträckad eller heldragen linje som delar upp vägen i två körfält kallas för mittlinje. Den heldragna linjen betyder att det är förbjudet att köra om medan den steckade linjen visar att det är tillåtet om möjlighet finns.  

Körbanekantlinje - Linje som löper längs med sidorna av körbanan kallas körbanekantlinjer och visar vart körbanan tar slut och vägrenen börjar. Körbanekantlinjer hjälper förare att hålla sig inom sitt körfält. 

Pilar - Pilar används för att visa ett körfälts riktning. De kan också fungera som en instruktion vid filbyte eller vid svängar.

Streckat område - Ett streckat område kan fungera som en varning eller som en avisering om att man inte skall parkera eller stå still på den markerade platsen, exempelvis vid en utfart. 

Zebramarkering - En markering med breda, streckade linjer används vid övergångsställe. Vid övergångsställen har fotgängare företräde. 

Cykelfältmarkering - Den här typen av markeringar skapar ett avskilt utrymme på vägen för cyklister. De kan se ut på olika sätt och kan inkludera linjer, cykelsymboler och pilar för att visa cyklister vart det går bra att cykla. 

 

Tydliga parkeringsplatser

Vägmarkeringar är essentiella när det gäller att märka ut parkeringsplatser på ett effektivt och tydligt sätt. Det bidrar till att ordna en säker och organiserad miljö för människor och fordon. På det stora hela förbättrar det parkeringens övergripande funktion. 

Vägmarkeringar ger tydliga indikationer på vart exakt som parkeringsplatserna börjar och slutar. Det gör det enklare för bilförare att köra runt på parkeringsplatsen tills de hittar bra platser att parkera på. Genom att använda olika typer av symboler och linjer kan markeringarna hjälpa till att utnyttja ytan på bästa sätt så att fler bilar kan parkera på parkeringsplatsen eller i garaget. 

För att förtydliga kan det vara bra med pilar eller text som visar hur bilar och fordon skall röra sig på parkeringsplatsen för att komma ut eller in. Det är också bra med tydligt utmärkta delar där fotgängare kan ta sig fram. 

Vägmarkeringar kan också hjälpa till att visa de reserverade platser som finns för personer med en funktionsvariation. De kan också visa var det finns laddningsstationer för elbilar och andra speciella parkeringsplatser som kräver extra hänsyn.

Vägmarkeringar på skolgårdar

Vägmarkeringar har andra användningsområden än i trafiken. De kan också med fördel användas på skolgårdar och lekplatser för att märka ut exempelvis fotbollsplaner med mål samt lekplatser där barnen kan hoppa hage eller spela king. 

De kan också hjälpa till att dela upp skolgården så att till exempel barn i lågstadiet och mellanstadiet hålls åtskilda. På så vis är det enklare att få en överblick över vad som händer på skolgården. 

Vill ni ha vägmarkeringar på skolgården som hjälper barnen att hitta en rolig aktivitet under rasten? Kontakta oss!

Högsta kvalitet inom vägmarkeringar!
Kontakta oss